Telefon (77) 4606-318
(77) 4608-419
Fax (77) 4606-318

Przetargi - Archiwum

13.12.2017r.

ogłoszenie I przetarg, LOKAL Rynek 8 m.1

ogłoszenie II przetarg - targowisko 10,00 m2

Ogłoszenie przetarg - dzierz. ogrodka przydom. ul. Reymonta 1

oświadczenie nr 1 - dot. I przetargu na lokal Rynek 8 m.1

oświadczenie nr 2 - dot. I przetargu na lokal Rynek 8 m.1

 


07.08.2017r.

Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości działki oznaczonej nr 575/4 z k.m.9  o powierzchni 0,1065 ha

 plik w formacie pdf


09.03.2017r.

Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku użyteczności publicznej położonym przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 w Niemodlinie...

 plik w formacie pdf23.02.2017r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie zaprasza do składania ofert na wykonanie 500 szt. świeczki promocyjnej w ramach realizowanego projektu pn.: „Transgraniczne dziedzictwo rodu Praschma” finansowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

 

  1. Zaproszenie
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2

05.01.2017r.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na zadanie pn. „Remont fragmentu murów obronnych wraz z basteją w Niemodlinie”.

Ogłoszenie o zamówieniu:
Plik : Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ):
Plik:  SIWZ.pdf
Pliki: załączniki od nr 1 do 7
Zał. nr 1 - Wzór oferty.doc
Zał. nr 2 - Wstępne oświadczenie.doc
Zał. nr 3 - Grupa kapitałowa.doc
Zał. nr 4 - Zobowiązania innego podmiotu.doc
Zał. nr 5 - Wykaz osób.doc
Zał. nr 6 - Wykaz wykonanych robót.doc
Zał. nr 7 - Wzór Umowy z kartą gwarancyjną.pdf

Pliki do pobrania:
Pozwolenie_Konsarwatorskie.pdf
Pozwolenie_Konserwatorski_przedłużenie.pdf
OPISY MUR OBRONNY I BASTEJA NIEMODLIN.zip
INWE.zip
KOSZT_SPEC.zip

Wyjaśnienia treści SIWZ:
wyjaśnienia treści SIWZ 17.01.2017 basteja.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
informacja z otwarcia ofert - basteja.pdf

UWAGA: Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji winni przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia, z którego wykonawcy mogą skorzystać stanowi załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

 

 


16.11.2016r.

Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części położonej w Niemodlinie przy ul. Drzymały. 

 plik w formacie pdf


26.08.2016r.

Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu na czas nieokreślony pomieszczenia strychowego mieszczącego się w budynku mieszkalnym położonym przy ul. opolskiej 10 w Niemodlinie. /więcej informacji w pliku pdf/

 plik w formacie pdf

Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustne na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 573/3 z k. m. 9 o powierzchni0,0246 ha (B) położonej w Niemodlinie przy ul. Drzymały. /więcej informacji w pliku pdf/

 plik w formacie pdf


11.01.2016r.

       informujemy, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajdują się:

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w drodze nieograniczonego  przetargu ustnego:

- część działki nr 474/1 k.m.8 o pow. 6,00 m2 stanowiącej własność gminy Niemodlin położonej w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich z przeznaczeniem na postawienie kontenera,

- część działki nr 1001/1 k.m.11 o pow. 91,00 m2 stanowiącej własność gminy Niemodlin, położonej w Niemodlinie przy ul. Reymonta z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Wykaz nieruchomości  zabudowanej przeznaczonej do najmu
w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:

-  4 komórki gospodarcze o pow.21,54 m2, 11,75 m2,14,60 m2 i 12,98 m2 położone w budynku  na działce  nr 573/3 k.m.9  stanowiącej własność gminy Niemodlin położone w Niemodlinie przy ul. Drzymały.

 

Informacji udziela ZGKiM w Niemodlinie tel. 774606318.24.09.2014r.

 

ODWOŁANIE PRZETARGÓW:

 

         Na podstawie § 6 Regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Niemodlin oraz rokowań stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr III/408/14 Burmistrza Niemodlina z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż
i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Niemodlin oraz rokowań Burmistrz Niemodlina odwołuje w części nieograniczone przetargi ustne na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 575/4 k. m. 9 położonej w Niemodlinie przy ul. Drzymały, a dotyczące terenu o powierzchni 12,03 m2 i 10,00 m2 (poz. 9 i 11 ogłoszenia o przetargu z dnia 20 sierpnia 2014 r., znak sprawy: DKM.6845.29.2014.ŁŚ). Powodem odwołania przedmiotowych przetargów jest przeznaczenie w/w terenu pod handel z ręki. Przedmiotowe odwołanie podaje się do publicznej wiadomości.

wersja pdf

21.08.2014r.

       

Burmistrz Niemodlina ogłasza  nieograniczone przetargi  ustne na dzierżawę części nieruchomości  oznaczonej  nr  działki 575/4 k. m. 9   położonej w Niemodlinie przy ul. Drzymały. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze KW OP10/00076573/5 i stanowi własność Gminy Niemodlin. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Niemodlina nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem 27 UH – usługi handlowe.

Przedmiotem przetargów jest wysokość miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego za 1 m2    powierzchni  użytkowej części w/w działki o powierzchniach:

1. 8,82 m2.

2. 8,82 m2.

3. 7,50 m2.

4. 14,00 m2.

5. 22,70 m2.

6. 15,75 m2.

7. 37,67 m2.

8. 14,20 m2.

9. 12,03 m2.

10. 14,20 m2.

11. 10,00 m2.

12. 13,80 m2.

Wywoławcza wysokość  czynszu dzierżawnego za dzierżawę części w/w działki przeznaczonej pod kioski handlowe  za 1 m2  wynosi 9,66 zł  netto miesięcznie. Do stawki czynszu  dzierżawy  doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%. Wpłaty dokonywane będą na podstawie faktur wystawionych przez Wynajmującego na rachunek określony w fakturze w terminie 14 dni od daty  otrzymania faktury.

Przetargi odbędą  się  w dniu  24  września 2014 roku w godzinach: 900 (poz. 1), 915 (poz. 2), 930 (poz. 3), 945 (poz. 4),  1000 (poz. 5), 1015 (poz. 6), 1030 (poz. 7), 1045 (poz. 8), 1100 (poz. 9), 1115 (poz. 10), 1130 (poz. 11), 1145 (poz. 12), w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 3,  pokój 109.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w następujących wysokościach: 10,00 zł (poz. 1), 10,00 zł (poz. 2), 10,00 zł (poz. 3), 20,00 zł (poz. 4),  30,00 zł (poz. 5), 20,00 zł (poz. 6), 50,00 zł (poz. 7), 20,00 zł (poz. 8), 15,00 zł (poz. 9), 20,00 zł (poz. 10), 15,00 zł (poz. 11), 20,00 zł (poz. 12),  w terminie do dnia 19 września na konto Zakładu Gospodarki  Komunalnej
i Mieszkaniowej w Niemodlinie, Bank Spółdzielczy O/Niemodlin nr 68
8890 0001 0636 4401 2006 0005.

Wpłacone wadium zostanie:

-  zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Niemodlinie (tel. 77/4606 318, pokój 108). Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do dnia 9 października 2014 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.


   

 Ogłoszenie o przetargu

Data publikacji: 2014-08-21

21.08.2014r.

Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg  ustny na najem i stawkę czynszu najmu garażu o powierzchni 24,20 m2 znajdującego się na parterze dwupiętrowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.  Drzymały 15 w Niemodlinie na działce nr 546. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW OP10/00079141/9
i  stanowi własność Gminy Niemodlin. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlin, nieruchomość jest położona na terenach zabudowy mieszkaniowej rodzinnej lub zbiorowej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług. Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.


Przedmiotem przetargu jest wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni  użytkowej garażu o powierzchni 24,20 m2.

Wywoławcza stawka czynszu najmu za 1 m2 pow. użytkowej garażu wynosi 2,70 zł netto miesięcznie. Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%. Wpłaty dokonywane będą na podstawie faktur wystawionych przez Wynajmującego na rachunek określony w fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

Wygrywający przetarg najmuje garaż w stanie technicznym i z wyposażeniem   istniejącym
w dniu przetargu.

Przetarg odbędzie się  w dniu  24  września 2014 roku o godzinie 830  w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 3, pokój 109.

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie   wadium w  wysokości  10,00 zł 
w terminie do dnia 19 września 2014 r. na konto  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej 
i Mieszkaniowej  w Niemodlinie, Bank  Spółdzielczy  O/Niemodlin  nr 68
8890 0001 0636 4401 2006 0005. 

Wpłacone wadium zostanie:

-  zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej  w Niemodlinie  (tel. 77/4606 318,  pokój 106 A).

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do dnia 9 października 2014 r.  zawrzeć umowę najmu garażu. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.


  Ogłoszenie o przetargu

Data publikacji: 2014-08-21


28.12.2012r.

    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wywóz odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 3 oraz z terenu Miasta i Gminy Niemodlin”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Data publikacji: 2012-12-28

13.12.2012r.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Wywóz odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej z siedzibą w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 3 oraz z terenu Miasta i Gminy Niemodlin"

Dokumenty do pobrania:

Formularze ofertowe

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wzór umowy

Data publikacji: 2012-12-13

13.11.2012r.

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej .

Zamawiający Gmina Niemodlin – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zestawu hydroforowego pomp II-stopnia o wydajności 94 m3/h dla Stacji Uzdatniania Wody – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie”.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę firmy Zakład Projektowo-Montażowy „AKMONT” Sp. Jawna ul. Struga 8 45-073 Opole, która zaoferowała cenę 82 500,00 zł (brutto 101 475,00 zł) .


ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

Data publikacji: 2012-11-13

26.10.2012r.

Wyjaśnienie treści SIWZ do wszystkich wykonawców dotyczące przetargu na „ Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zestawu hydroforowego dla SUW ZGKiM w Niemodlinie" .

Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. - Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 753 ze zmianami), udziela odpowiedzi na zadane pytania w przedmiotowym postępowaniu. Odpowiedzi na pytanie dotyczące przetargu na „ Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zestawu hydroforowego dla SUW ZGKiM w Niemodlinie" .

Wyjaśnienie treści SIWZ.doc

Data publikacji: 2012-10-26

15.10.2012r.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Niemodlinie ogłasza przetarg

na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem zestawu hydroforowego pomp II-stopnia o wydajności 94 m3/h dla Stacji Uzdatniania Wody - Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Niemodlinie
.

ogłoszenie.pdf
SIWZ z załącznikami.pdf

Data publikacji: 2012-10-15

03.01.2012r.

    Ogłoszenie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Niemodlinie w sprawie przeprowadzenie nieogranicznego przetargu na najem i stawkę czynszu najmu garażu nr 2 położonego w zabudowie zwartej budynków przy ul. Drzymały
w Niemodlinie
...więcej
Data publikacji: 2012-01-03

28.12.2011
r.

    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wywóz odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 3 oraz z terenu Miasta i Gminy Niemodlin”

Zawiadomienie o wyborze oferty
Data publikacji: 2011-12-28
15.12.2011r.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony


  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Wywóz odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej z siedzibą w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 3 oraz z terenu Miasta i Gminy Niemodlin"


Dokumenty do pobrania:

Formularze ofertowe

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wzór umowy


30.12.2010r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu na wywóz odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Niemodlin -Pobierz


30.12.2010r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu na wywóz odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez ZGKiM w Niemodlinie -Pobierz16.12.2010r.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony


na wywóz odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Niemodlin.

Dokumenty do pobrania:

Formularze ofertowe -Pobierz

Ogłoszenie o przetargu -Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) -Pobierz16.12.2010r.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony


na wywóz odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 3.

Dokumenty do pobrania:
Formularze ofertowe -Pobierz
Ogłoszenie o przetargu -Pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) -Pobierz22.09.2010r.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Niemodlinie odwołuje z przyczyn formalnych przeprowadzenie ograniczonego przetargu na najem i stawkę czynszu najmu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynki przy ul. Opolskiej 26 w Niemodlinie. 

 pobierz przeglądarkę plików MS Word (rozszerzenie *.doc, *.rtf, *.docx)
pobierz przeglądarkę plików Adobe Reader (rozszerzenie *.pdf)